Ilya Shalashov

Ilya Shalashov

Born in 1988 in Izhevsk

Education:

2016 - 2018 - SPGKhPA them. A.L. Stieglitz, Faculty of MDI, Department of Artistic Metal Processing,

master's degree.

2012 - 2016 - SPGKhPA them. A.L. Stieglitz, Faculty of MDI, Department of Artistic Metal Processing,

bachelor's degree.

2005 - 2010 –Suzdal Art and Restoration School,

department: restoration of architectural metal.

Artist artworks